Cel projektu

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 32 osób dorosłych w wieku 30+. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 • aktywizację i doradztwo zawodowe
 • podniesienie kompetencji zawodowych Uczestników Projektu dzięki organizowaniu szkoleń „ABC Działalności Gospodarczej”
 • utworzenie w ramach przyznanych z EFS środków, 25 nowych firm zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego
 • utworzenie nowych miejsc pracy

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

 • etapu doradczo-szkoleniowego
 • dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22.000 zł
 • wsparcia pomostowe przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w wysokości do 1 200 zł miesięcznie

Wszelkie działania podejmowane podczas realizacji projektu będą zgodne z zasadą zachowania równości szans i niedyskryminacji, z uwzględnieniem dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubuskiego, skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia zamieszkujących tereny wiejskie, spełniających jeden z poniższych kryteriów:

 • osób, które przekroczyły 50 rok życia
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych: 32 osób zamieszkujących obszary wiejskie województwa lubuskiego, czyli tereny, które charakteryzuje podwyższony wskaźnik bezrobocia. Docelowo zasięgiem Projektu objęci zostaną mieszkańcy powiatów województwa lubuskiego, tj.:

 • strzelecko-drezdeneckiego
 • międzyrzeckiego
 • żagańskiego
 • nowosolskiego
 • krośnieńskiego
 • sulęcińskiego
 • zielonogórskiego
 • wschowskiego

Okres realizacji projektu:

od 01.06.2018 do 31.05.2020

Informacje o rekrutacji

Dokumentacja Rekrutacyjna:

 • Regulamin
 • Formularz Rekrutacyjny
 • Deklaracja uczestnictwa
 • Umowa

Dokumenty do pobrania TUTAJ

Kontakt: 2018lubuskie@online-skills.com

Wartość projektu:

1 339 353,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

1 299 885,34 zł (co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych Projektu)