E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego dla obszaru V: muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna

Cel i planowane efekty projektu

Opracowanie i udostępnienie do 08.2022 r. najlepszych nowych 151 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego do przedmiotów: muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna, zgodnych ze standardami merytoryczno-dydaktycznym, techniczno-graficznym, funkcjonalnym oraz dostępności, a także z obowiązującym prawodawstwem krajowym, w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Grupa docelowa: szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące, uczniowie II i III etapu edukacyjnego i ich rodzice, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorzy szkół wszystkich etapów edukacyjnych, pracownicy innych placówek oświatowych, osoby realizujące różne formy doskonalenia nauczycieli.

Planowane efekty projektu: Opracowane w ramach projektu e-materiały przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych. Ponadto będą skutecznym narzędziem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.