E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Cel i planowane efekty projektu

Opracowanie 310 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – 310 multimedialnych lekcji, w tym 140 lekcji w zakresie muzyki i 170 lekcji w zakresie plastyki. Opracowane e-materiały przyczynią się do zwiększenia wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego, umożliwią realizację celów i treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej na wszystkich etapach edukacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.