Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim

Cel i planowane efekty projektu

Projekt realizowany jest na terenie Woj. Świętokrzyskie skierowany wyłącznie do przedstawicieli JST:

 1. osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie, a także dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty
 2. pracowników operacyjnych realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół, radni z komisji oświaty

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

 • szkoleń
 • usług doradczych
 • konsultacji
 • spotkań w formie debat

Celem realizowanych w ramach Projektu działań jest podniesienie kompetencji min. 128 przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Podjęte działania przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po ich zakończeniu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Celem głównym jest wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE wyłącznie w woj. świętokrzyskiego dla 128 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (min. z 40 JST) oraz objęcie procesem wsparcia 100 szkół podległych tymże JST (od diagnozy, poprzez określanie celów o rozwoju, planowaniu działań, ich wdrażania, do podsumowania całego procesu).

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 • Szkolenia w celu przygotowania przedstawicieli JST do stworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów określonych w PO WER.
 • Udzielenie doradztwa przedstawicielom JST w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
 • Przeprowadzenie czterech spotkań w środowisku lokalnym każdej JST w celu zawiązaniu lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty wspierającej tworzenie i realizację planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
 • Udział w sieciach współpracach
 • Opracowanie lokalny plan rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, weryfikacja i przekazanie do ORE
 • Objęcie procesowym wspomaganiem wytypowanych szkół/placówek

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz ze standardami dostępności.

Harmonogramy, doradztwo i spotkania

Pliki

Scenariusze zajęć

Pozostałe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.